Regulamin

REGULAMIN Obowiązuje w Serwisie od 14.02.2021r. W celu korzystania z usług świadczonych przez Serwis www.weywot.pl niezbędna jest akceptacja poniższego Regulaminu. Wszystkie usługi są świadczone przez Serwis są zgodne z niniejszym regulaminem, który jest oparty na obowiązujących przepisach prawa polskiego. § 1 – Definicje Serwis https://www.weywot.pl oraz wszelkie treści niniejszego Serwisu internetowego wraz z uaktualnieniami i uzupełnieniami są całością środowiska WordPress. Użytkownik- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada w Serwisie https://www.weywot.pl swoje konto Użytkownika bądź Administratora swojej strony. Podmiot Trzeci- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca Użytkownikiem. Strona WWW – Strona internetowa utworzona dla zarejestrowanego Użytkownika w ramach wykupionej usługi tworzenia Strony internetowej za pośrednictwem Serwisu https://www.weywot.pl. Panel Użytkownika- panel umożliwiający kupowanie Witryn internetowych, usług oraz Administrowanie nimi na serwerze. Panel Serwera, DirectAdmin- to graficzny panel sterowania dla hostingu WWW, zaprojektowany w celu ułatwienia administrowania witrynami internetowymi. Panel WordPress – Panel umożliwiający podstawową edycje treści oraz ustawień witryny internetowej. Administrator, dalej zwany jako Webmaster – Użytkownik posiadający dostęp do Panelu Webmastera. Administrator może edytować wybrane Strony WWW za pomocą Panelu DirectAdmin oraz Panelu WordPress (system do zarządzania treścią). Użytkownik może posiadać tylko jedno konto Administratora. Serwis- strona internetowa https://www.weywot.pl Właściciel Serwisu – https://www.weywot.pl WEYWOT PIOTR BOCIAN NIP: REGON: 95-054 KSAWERÓW, UL.BIAŁA 6 Wyrażenia w liczbie pojedynczej obejmują swoim znaczeniem również liczbę mnogą i na odwrót. Wyrażenia użyte w danym rodzaju gramatycznym obejmują swoim znaczeniem również pozostałe rodzaje gramatyczne. § 2 – Postanowienie Ogólne 1.Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu www.weywot.pl, wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. Regulamin stanowi całość wewnętrznych postanowień między Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu w kwestii korzystania z Serwisu. Niezbędna jest jego akceptacja przez Użytkownika przed zamówieniem usług. § 3 – Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo Ogólne W związku z korzystaniem z Serwisu internetowego www.weywot.pl w ramach procedur zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom, Użytkownik akceptując Regulamin niniejszym zobowiązany jest do: 1.Nie wysyłania poprzez Serwis internetowy weywot.pl, w tym poprzez skrzynki poczty elektronicznej, informacji handlowych (np. spam). 2. Nie wysyłania zaproszeń do rejestracji w Serwisie internetowym www.weywot.pl do osób Użytkownikowi nieznanych. 3. Nie korzystania z Serwisu internetowego poprzez interfejs inny niż dostarczony przez Właściciela Serwisu. 4. Nie kierowania, organizowania ani w jakikolwiek inny sposób uczestniczenia w czynach będących czynami nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t.). 5. Nie rozprzestrzeniania wirusów i jakiegokolwiek innego szkodliwego oprogramowania. 6. Nie zabiegania o dane innych Użytkowników niezbędne do zalogowania się na ich konta w Serwisie internetowym ani w żaden inny bezprawny sposób uzyskiwania tych danych. 7. Nie zbierania informacji o innych Użytkownikach, w tym przy użyciu specjalnego oprogramowania (np. tzw. roboty pająki). 8. Nie zamieszczania i nie propagowania treści niezgodnych z prawem, takich jak np. treści pornograficzne, faszystowskie, nazistowskie, namawiające do przestępstwa lub grożące jego popełnieniem i innych zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 9. Nie testowania działania Serwisu pod kątem bezpieczeństwa lub możliwości autoryzacji dostępu do informacji zawartych w Serwisie internetowym. 10. Nie dokonywania dekompilacji, programowania zwrotnego (tzw. reverse engineering) lub innych prób poznania kodu źródłowego, którego właścicielem jest Właściciel Serwisu. 11. Nie kopiowania jakichkolwiek elementów Serwisu, w tym w szczególności elementów graficznych, skryptów i innych. 12, Nie zbierania żadnych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego, w tym w szczególności bazy danych osobowych Użytkowników Serwisu. 13. Nie wprowadzania żadnego oprogramowania ani nie podejmowania jakichkolwiek czynności mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu. 14. Nie namawiania kogokolwiek do naruszenia Regulaminu. 15. Nie wykorzystywania niezgodnie z prawem, w związku z korzystaniem z Serwisu, jakiegokolwiek wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa znaków towarowych i prawa patentowego i innych obowiązujących przepisów prawa. Bezpieczeństwo dotyczące danych osobowych i rejestracji W celu zapewnienia bezpieczeństwa dotyczącego danych osobowych i rejestracji, Użytkownik akceptując Regulamin niniejszym zobowiązuje się do: 1.Podawania danych dotyczących własnej osoby zgodnie z rzeczywistością i stanem faktycznym. 2. Nie ujawniania komukolwiek hasła do swojego lub cudzego konta lub podejmowania innych czynności mogących prowadzić do udostępnienia osobie trzeciej danych konta bez wyraźnej zgody Użytkownika. 3. Nie tworzenia w Serwisie więcej niż jednego konta Administratora dla swojej osoby. 4. W razie tworzenia konta dla innego podmiotu, aniżeli dla siebie konieczne jest posiadanie zgody tego podmiotu zarówno na założenie dla niego konta jak i również zgodę na przestrzeganie przez ten podmiot postanowień Regulaminu. Zakładając konto dla innego podmiotu, Użytkownik jednocześnie oświadcza, iż posiada takie zgody i jest je w stanie okazać na każde wezwanie Właściciela Serwisu. 5. Nie podejmowania jakichkolwiek działań mogących naruszyć prawa innych Użytkowników Serwisu, jak i pozostałych Podmiotów Trzecich, w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego. 6. W razie zwrócenia się do Właściciela Serwisu przez Użytkownika o obciążenie płatnością za korzystanie z Serwisu innego podmiotu Użytkownik zobowiązany jest do posiadania zgody w/w podmiotu na przetwarzanie danych osobowych w celu obciążenia go przez Właściciela Serwisu wskazaną płatnością, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku), jak również posiadanie zgody w/w podmiotu na przekazanie oraz przetwarzanie danych osobowych podmiotu Właścicielowi Serwisu w celu przetwarzania ich w zakresie dokonywanych płatności. § 4 – Oświadczenia Użytkownika Akceptując Regulamin: 1. Użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią lub że posiada zgodę rodziców lub innych prawnych opiekunów na korzystanie z Serwisu internetowego i wynikające z tego faktu prawa i konsekwencje. 2. Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji związanych z kontem i działalnością Użytkownika w Serwisie, jak również Newslettera oraz innych treści marketingowych. 4. Użytkownik oświadcza, że podaje prawdziwe dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość tych danych. W przypadku podania nieprawdziwych danych, Właściciel Serwisu internetowego zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika za powiadomieniem Użytkownika. 5. Użytkownik wyraża zgodę – w przypadku wysyłania zaproszeń do Serwisu Internetowego przez Użytkownika – żeby osoba zapraszana przez Użytkownika otrzymała zaproszenie zawierające w danych nadawcy zaproszenia dane Użytkownika zapraszającego, w tym imię i nazwisko, oraz adres poczty elektronicznej. 6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie utrwalonego obrazu, wizerunku i treści części lub całości strony stworzonej przez użytkownika za pomocą Serwisu, nieodpłatnie w celach reklamowych i promocyjnych dotyczących Serwisu internetowego, w tym m.in. poprzez publikację w Internecie na stronach Serwisu lub portalach społecznościowych. § 5 – Rejestracja 1. Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronach Serwisu oraz przy kończeniu zamówienia z koszyka. 2. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z Serwisu. 3. W celu korzystania z usług Serwisu weywot.pl, Użytkownik każdorazowo musi dokonać procesu zalogowania się w Serwisie poprzez formularz logowania dostępny na stronach Serwisu. 4. Wprowadzając dane do formularza rejestracyjnego, Użytkownik potwierdza zarazem autentyczność wprowadzanych danych. § 6 – Tworzenie i funkcjonowanie Stron WWW 1. Administratorzy są uprawnieni do tworzenia i administrowania Stronami internetowymi WWW. 2. Tworzenie Stron internetowe WWW odbywa się za pomocą środków technologicznych dostępnych Administratorowi w Serwisie. 3. Administratorzy mogą edytować wygląd (formę), treść oraz ustawienia Stron internetowych za pomocą Panelu WordPress. 4. Administratorzy i Redaktorzy mogą edytować treść Stron internetowych za pomocą Panelu WordPress. Strona internetowa może zostać opublikowana w Internecie w dowolnym momencie. § 7 – Płatności 1. Użytkownik może wybierać pomiędzy różnymi pakietami usług w ramach opłat za utrzymanie Stron internetowych. Dokładna charakterystyka pakietów dostępna jest w Cenniku dostępnym w Serwisie weywot.pl/oferta. 2. Wysokość opłat za usługi dla Strony internetowych obliczana jest według stawek przysługujących właścicielowi tej Strony internetowej. 3. Płatności należy dokonywać wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie. 4. Płatności obsługiwane są przez Podmioty trzecie wskazane w Serwisie (PayPal, 5. Wybierając kartę kredytową lub debetową jako sposób uregulowania opłat Użytkownik zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub konta bankowego. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Serwis zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji. 6. W przypadku wyboru karty kredytowej lub debetowej jako sposobu regulowania opłat cyklicznych, opłata za każdy kolejny okres abonamentowy będzie pobierana z powiadomieniem Użytkownika. 7. W razie zgłoszenia chęci rezygnacji z Usługi przez Użytkownika, rezygnacja taka powinna być zgłoszona przed początkiem nowego okresu abonamentowego. § 8 – Polecenia § 9 – Uprawnienia Właściciela 1.Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do emisji treści reklamowych na Stronach WWW. 2.Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do Umieszczania tzw. Hyperlinków do innych witryn nie należących do Właściciela Serwisu lub niepodlegających jego kontroli. 3.W przypadkach znajdujących uzasadnienie w przepisach prawa, prawach i obowiązkach innych podmiotów, naruszania dóbr osobistych innego Użytkownika lub podmiotu trzeciego, naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub działań Użytkownika mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Właściciel Serwisu ma prawo do: – wezwania Użytkownika do bezzwłocznego usunięcia danych które są nieprawdziwe; -zablokowania Strony WWW i/lub konta Użytkownika do wyjaśnienia sprawy; -skasowania konta Użytkownika ignorującego wezwania do usunięcia lub zaprzestania naruszenia. § 10 – Uprawnienia Użytkowników Użytkownik ma prawo do: 1. Posiadania jednego konta Administratora w Serwisie. 2. Posiadania nieograniczonej liczby kont Redaktora w Serwisie. 3. Dostępu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych za pomocą opcji konta. 4. Zwrócenia się do Właściciela Serwisu drogą poczty elektronicznej (poprzez udostępniony w Serwisie formularz kontaktowy) z każdym zapytaniem dotyczącym jakiejkolwiek kwestii związanej z funkcjonowaniem Serwisu. 5. Rezygnacji z korzystania z Serwisu poprzez usunięcie swojego konta w każdym czasie. W ewentualnych kwestiach dotyczących rozliczeń naliczonej Użytkownikowi prowizji i jej wypłaty w związku z jego rezygnacją, Użytkownik winien się zwrócić drogą poczty elektronicznej do Właściciela Serwisu z odpowiednim wnioskiem w terminie 30 dni od dnia usunięcia konta w Serwisie. § 11 – Reklamacje 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od każdej dotyczącej go decyzji Właściciela Serwisu. Reklamacja przysługuje Użytkownikowi również w momencie podjęcia przez niego przekonania o niezgodności działania Serwisu z Regulaminem, czy też niewywiązywania się Właściciela Serwisu z zobowiązań wynikających z Regulaminu, poprzez złożenie reklamacji, wraz z wyjaśnieniem stanu faktycznego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Właściciela Serwisu. 2. Reklamacje składa się na adres poczty elektronicznej Właściciela Serwisu. 3. Reklamację należy zgłosić najpóźniej w terminie dwóch tygodni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacja zgłoszona po tym czasie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez Właściciela Serwisu. 4. Po rozpatrzeniu odwołania (reklamacji) Użytkownik otrzyma odpowiedź drogą poczty elektronicznej w terminie dwóch tygodni, wraz z uzasadnieniem zajętego stanowiska. Reklamacja rozpatrzona raz, nie będzie rozpatrywana ponownie. Reklamacja nie dotyczy wykonanej usługi tz. Skórki graficznej oraz grafik czy modułów. § 12 – Prawa autorskie i własność intelektualna 1. Wszelka treść i forma Serwisu, w tym tekst, fotografie, grafika komputerowa, animacje komputerowe, kod strony, na której znajduje się Serwis i inne elementy, które nie zostały wprowadzone do Serwisu przez Użytkowników, stanowią własność intelektualną co do której Właściciel Serwisu jest uprawniony lub wyłącznie uprawniony do wykorzystywania. 2. Wszelkie wykorzystanie przez Użytkowników lub Podmioty Trzecie w/w treści Serwisu bez wyraźnej zgody podmiotu uprawnionego według przepisów prawa do dysponowania treścią, jest zabronione i może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie Użytkowników lub Podmiotów Trzecich na podstawie przepisów o prawie autorskim, prawie własności intelektualnej, przepisów kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa. 3. Informacje i dane osobowe zgromadzone w związku z funkcjonowaniem Serwisu są zarządzane, administrowane i przetwarzane przez Właściciela Serwisu. § 13 – Przetwarzanie danych osobowych 1.Dane osobowe są podawane przez Użytkowników dobrowolnie, jak również Użytkownicy wyrażają dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Właściciela Serwisu. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest w Polsce obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 2. Właściciel Serwisu oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych jak również zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) , oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń, oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Ewentualnymi odbiorcami danych mogą być inni Użytkownicy Serwisu, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę. 3. Dane gromadzone są na podstawie formularza rejestracyjnego, opisanego w § 5 niniejszego Regulaminu, jak również w innych przypadkach związanych z korzystaniem z Serwisu, jak np. podczas wskazania danych do wystawienia rachunku lub faktury VAT. 4. W przypadku uzyskania przez Właściciela Serwisu informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel Serwisu może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania, oraz treść tych informacji. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach rejestracji, oraz usprawnienia i przyspieszenia kontaktu z Użytkownikami Serwisu, jak również w celach wskazanych poniżej, w tym w szczególności: 1. Wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą – np. w celach marketingowych. W odniesieniu do osoby małoletniej przesyłanie informacji handlowych w celach marketingowych następuje po wyrażeniu zgody przez jej rodzica lub opiekuna (przedstawiciela ustawowego); 2. Zastosowania się przez Właściciela Serwisu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wywiązania się z zobowiązań ciążących na Właścicielu Serwisu; 3. Utrzymywania i wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się przez te strony. Właściciel Serwisu może wykorzystywać w tym celu dane identyfikujące takie, jak numer IP, numery urządzenia oraz inne dane. Właściciel Serwisu wykorzystuje w/w dane w zakresie i na podstawie zgody Użytkownika lub właściwych przepisów prawa. 4. W celach marketingowych; 5. Przeniesienia danych do archiwum; 6. Audytu lub postępowań wyjaśniających; 7. Wdrożenia mechanizmów kontroli biznesowej i zarządczej; 8. Badań statystycznych, historycznych lub naukowych. 9. W celu rejestracji i utrzymania domeny jeśli Użytkownik taką domenę kupi. Dane takie jak: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres pocztowy, nazwa firmy (jeśli dotyczy) przekazywane są do operatora systemu rejestracji i utrzymania domen. 10. W celu realizacji zakupu Pakietu Premium jeśli Użytkownik taki Pakiet Premium kupił. Dane transakcyjne takie jak: imię, nazwisko, e-mail, adres pocztowy, nazwa firmy (jeśli dotyczy), w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPal Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w stanie Kalifornia, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie Płatność przelewem bankowym na konto: PKO BANK POLSKI KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW 71 1020 3437 0000 1302 0239 9087 tytułem nr.Zamówienia Użytkownik ma prawo: 1.Dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania; pełnego i trwałego usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 2. Do zobowiązania Właściciela Serwisu do przekazania danych osobowych Użytkownika innemu administratorowi danych osobowych; 3. Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w pełnym lub częściowym zakresie. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Właściciela Serwisu do przetwarzania danych osobowych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Możliwe jest także, że –zgodnie z przepisami obowiązującego prawa – Właściciel Serwisu będzie uprawniony do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu; 4. Uzyskać kopię przetwarzanych danych osobowych. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Właściciel Serwisu może żądać doprecyzowania informacji lub czynności, których dotyczy żądanie. § 14 – Wymagania Techniczne 1.Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika właściwej przeglądarki internetowej. Działanie Serwisu zostało dostosowane do korzystania przez Użytkownika z jednej z następujących przeglądarek: Chrome 60.x, Firefox 50.x lub nowszej. 2. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z usług Właściciela Serwisu drogą elektroniczną może nieść ze sobą zwyczajowe zagrożenia związane z korzystaniem z sieci internetowej lub elektronicznej pomimo działań zapobiegających ze strony Właściciela Serwisu, jak np. ryzyko zainstalowania wrogiego oprogramowania (np. wirusy, trojany), czy też ryzyko utraty danych wskutek nagłego spadku napięcia w sieci. § 15 – Postanowienia końcowe 1.Wszelkie spory i roszczenia wynikłe na tle korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przed sądem właściwym według ogólnych przepisów prawa. 2. Prawem właściwym dla kwestii wymienionych w Regulaminie jest prawo polskie. 3. Użytkownicy są zobowiązani do przechowywania swojego hasła w bezpiecznym miejscu. Ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z osobistego konta, a także za wszelkie skutki wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia konta lub hasła lub ich udostępnienia osobom trzecim. 4. Żadne treści znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty handlowej ani informacji handlowej w rozumieniu przepisów prawa. 5. Jeżeli jakakolwiek część postanowień Regulaminu stanie się niewykonalna lub sprzeczna z przepisami prawa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 6. Regulamin stanowi całość wewnętrznych postanowień między Właścicielem, a Użytkownikami. 7. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się w całości z wszystkimi jego postanowieniami i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w związku z ich treścią i formą i godzi się przestrzegać całości zapisów Regulaminu.